Algemene leveringsvoorwaarden


Algemene leveringsvoorwaarden

Voorwaarden voordeelkaarten:
In het kort:

Voordeelkaarten zijn goedkoper dan losse lessen maar hebben een beperkte geldigheid. Let daar goed op. Het is niet mogelijk de geldigheid van een kortingskaart te verlengen. Wij adviseren je graag over de kaart die voor jou het meest voordelig is.

Leskaarten zijn strikt persoonlijk en kunnen niet aan een ander worden overgedragen.

Met een leskaart kun je alle reguliere lessen van Samana Yoga Center bezoeken. Je kunt helemaal zelf bepalen wanneer je komt en bij wie. Alleen workshops en speciale cursussen, zoals de beginnerscursus en de Zang en Yoga voor zwangere, zijn niet toegankelijk met de leskaarten.

Betaling kan door te pinnen in Samana Yoga Center.

(Volledige, formele leveringsvoorwaarden: zie onderaan deze pagina.)

Voorwaarden cursussen en workshops
In het kort:

Inschrijven en betalen
Inschrijven voor een cursus of workshop kan via e-mail info@samanayogacenter.nl en door betaling op rekeningnummer NL85INGB0008334476 tnv Samana Yoga Center, Amsterdam.

Heb je je aangemeld dan ga je met ons een afspraak aan. Plaatsing op volgorde van aanmelding op voorwaarde dat je direct na bevestiging betaalt.

Annuleren
Annulering tot 14 dagen voor de workshop / eerste les is mogelijk en kan alleen per email. Je krijgt dan het bedrag minus 20 euro terug. We vragen een vergoeding voor administratiekosten en vrijhouden van je plek.

Bij annulering minder dan 7 dagen voor de workshop / start van de cursus  kunnen we geen restitutie verlenen. Het cursusgeld kan niet verrekend worden met andere workshops of lessen.

Cursusles gemist?
Een cursus is een aaneengesloten serie lessen. Je kunt een gemiste les niet inhalen. Bekijk het rooster voor de lestijden.

Volgeboekt
Als de cursus  of workshop vol zit kun je kiezen: een plek reserveren voor een volgende cursus of workshop of je kunt je lesgeld terugkrijgen. Elke 6 weken start een beginnerscursus, bijna elk weekend zijn er workshops bij Samana Yoga Center. Kijk op de agenda van de website.

Annulering door Samana Yoga Center
Samana heeft het recht een workshop zonder opgaaf van reden te annuleren. U krijgt daar dan per email bericht over. U krijgt, bij annulering door Samana Yoga Center, het volledige bedrag teruggestort op uw rekening.

Volledige, formele leveringsvoorwaarden:

Formele algemene leveringsvoorwaarden:

Voor alle workshops, cursussen en lessen van Samana Yoga Center

Artikel 1 De overeenkomst
1.1) De overeenkomst komt tot stand door aanmelding via email of betaling van les(sen) of workshop(s).
1.2) Plaatsing geschiedt bij volgorde van binnenkomende aanmeldingen op voorwaarde dat tijdig is betaald.
1.3) Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Bij medische, lichamelijke en/of psychische klachten dient de docent te worden ingelicht. Nalatigheid hierin valt onder de verantwoording van de cliënt.
1.4) Voordeelkaarten dienen vooraf betaald te worden. Ze zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Alle voordeelkaarten hebben een beperkte geldigheidsduur. Bij verstrijken van de geldigheidsduur is de kaart zijn waarde kwijt. Restitutie van niet-gebruikte lessen op de kaart is niet mogelijk tenzij de geldigheidsduur ruim voor het verstrijken van de datum door Samana Yoga Studio is verlengd wegens bijzondere omstandigheden en dit schriftelijk is vastgelegd. Alleen zeer zwaarwegende redenen kunnen tot verlening van de geldigheidsduur leiden.

Artikel 2 Betaling
2.1) De opdrachtgever dient het verschuldigde lesgeld voor reguliere lessen te voldoen op- of voorafgaan aan de opgegeven lesdag.
2.2) Bij niet of niet-tijdige betaling kan niet aan de les worden deelgenomen.
2.3) Reservering van een plek in een workshop of speciale cursus biedt alleen zekerheid na betaling.
2.4) Reservering van een plek in een workshop of speciale cursus kan tot 1 week voor aanvang kosteloos worden geannuleerd (per email), daarna zijn er annuleringskosten aan verbonden (zie punt 4).

Artikel 3 Uitsluiting
Samana Yoga Center heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer aan een workshop/les te weigeren, indien de deelnemer gezondheidsrisico zou kunnen lopen volgens de bevoegde docenten of wanneer de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan .

Artikel 4 Annulering door deelnemer
4.1) De deelnemer heeft het recht deelname aaneen workshop/les te annuleren doch alleen per ingezonden mail. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.
4.2) Annulering workshop
Bij annulering van een workshop langer dan een week voor aanvang van de workshop wordt 20 euro van het workshopgeld in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet worden verrekend bij een nieuwe inschrijving.
Bij annulering vanaf 7 dagen voor aanvang van een workshop wordt het volledige workshopgeld in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet worden verrekend bij een nieuwe inschrijving.

Artikel 5 Annulering door Samana Yoga Center
5.1) Samana Yoga Center heeft het recht zonder opgave van redenen les/workshopdata en les/worshoptijden te wijzigen. U wordt daarover tijdig per email geinformeerd.
5.2) Samana Yoga Center heeft het recht zonder opgave van redenen de les/workshop te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige bedrag dat aan Samana Yoga Center in het kader van deze opdracht is overgemaakt.

Artikel 6 Wijzigingen
6.1) Samana Yoga Center behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Leveringsvoorwaarden en de les/workshopgelden, -tijden en data te allen tijde te wijzigen.

Artikel 7 Incassokosten
Samana Yoga Center heeft het recht om op de deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1) Samana Yoga Center verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.
8.2) Samana Yoga Center, haar management of docenten zijn niet aansprakelijk voor enige schade – hoe ook genaamd, ongeacht de oorzaak – die de deelnemer mocht lijden door of tijdens deelname aan de les/workshop of uitvoering van de opdracht.

Artikel 9 Toepasselijkheid en geschillen
9.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Samana Yoga Center betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, lessen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords.
9.2) Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Samana Yoga Center.
9.3) Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Samana Yoga Center behoudens hogere voorziening.